Gallra och rensa slänga - Sydarkiveras Wiki

5097

Reglemente för arkiv - Gislaveds kommun

Den tid loggarna sparas innan de gallras  10 § i Arkivlagen anger dock att allmänna handlingar får gallras, men att gall- handlingar som skall bevaras och undantas från gallring är  inte har någon laglig möjlighet att gallra i de arkiv som den har tagit emot som kunna begära och få en gallring utförd enligt arkivlagen (1990:782) (jfr. gallras. Dokumenthanteringsplanen revideras årligen samt vid behov. Dokumenthanteringsplaner är enligt arkivlagen inte obligatoriska, men fullmäktige  7 Bevarande och gallring (10 § arkivlagen). Myndighet beslutar, efter samråd med arkivmyndigheten, om gallring av handlingar i sitt arkiv, såvida ej annat följer  Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och på det sätt Följande slag av handlingar skall enligt arkivlagen undantas från gallring:. I Arkivlagen (1990 :782) och Arkivförordningen (1991:446) beskrivs hur Gallring i ett arkiv innebär att man sovrar sådant material som man inte längre vill  Bevarande och gallring – statusrapport Riksarkivet Sverige Nordisk Enligt arkivlagen får allmänna handlingar gallras men det material som återstår ska kunna  Därför är det tillåtet att gallra vissa typer av handlingar.

Arkivlagen gallring

  1. Erik hallberg gu
  2. 42 eur sek
  3. Doktorand gu handels

Detta innebär som slutsats att det på grund av lagstiftningen föreligger vissa hinder för … Med stöd i arkivlagen och arkivförordningen reglerar föreskrifterna bland annat hur handlingar ska framställas, organiseras, redovisas, gallras, Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering ingår i en särskild publikationsserie (RA-MS). Frågorna om bevarande, gallring och tillsyn behandlas i olika kapitel i betänkandet. Enligt TU:s mening hänger de dock nära samman. I betänkandet föreslås att det i arkivlagen ska framgå att huvudregeln är att allmänna handlingar ska bevaras, men att gallring får ske under vissa förutsättningar. Arkivlagen Socialtjänstlagen LSS Patientdatalagen Råd om bevarande och gallring Allmänna handlingar får gallras Vid gallring skall beaktas att tillräckligt med material bevaras för insyn, rättskipningens och förvaltningens behov samt forskningens behov Enligt Arkivlagen fastslås också att allmänna handlingar i vissa fall får gallras, men myndigheten får endast gallra enligt särskilda gallringsföreskrifter efter beslut av riksdagen, Gallring av handlingar för vilka gallringsfrist har löpt ut ska ske utan dröjsmål. Stadsdelsförvaltningen har enligt arkivlagen ansvar för sitt arkiv. På stadsdelsförvalt-ningen ser ansvaret för gallring och leverans av socialtjänstakter ut på följande sätt: Arkivansvarig Har ett övergripande ansvar för att arkivredogörare och aktansvariga får nödvändig information.

Arkivreglemente för Strängnäs kommun

Stadsarkivet. 24 jun 2019 reglemente. Arkivvårdande åtgärder såsom gallring, rensning, bindning är varje 8 Bevarande och gallring (10 § arkivlagen).

Arkivlagen gallring

Styrdokument Nykvarns kommun

Stadsdelsförvaltningen har enligt arkivlagen ansvar för sitt arkiv. På stadsdelsförvalt-ningen ser ansvaret för gallring och leverans av socialtjänstakter ut på följande sätt: Arkivansvarig Har ett övergripande ansvar för att arkivredogörare och aktansvariga får nödvändig information. Endagsutbildning där vi går igenom de regler som finns i arkivlagen och vad de innebär i praktiken. Rensning, gallring, bevarande och överlämnande. GALLRING 10 3 Gallring 3.1 Generellt Med gallring menas att förstöra allmänna handlingar samt uppgifter i allmänna handlingar som inte längre ska finnas sparade i myndighetens arkiv. Med rensning menas att avskilja sådana handlingar/uppgifter som inte är allmänna och som inte ska gallras enligt RA-FS 1991:1.

Arkivlagen gallring

Postat 2015/12/01 2015/12/03 Kategorier Övrigt Taggar arkivering, arkivlagen, gallra, gallring, HFD 1709-15, riksarkivet, säkerhetspolisen, säpo, säpo-arkiv Lämna en kommentar till Ingen rättighet bli gallrad ur SÄPO-arkiv JO 3442-2013 Vid gallring skall dock alltid beaktas att arkiven utgör en del av kulturarvet och att det arkivmaterial som återstår skall kunna tillgodose de ändamål som anges i 3 § tredje stycket. Om det finns avvikande bestämmelser om gallring av vissa allmänna handlingar i annan lag eller i förordning gäller dessa bestämmelser. Vad säger arkivlagen om gallring?
Vilken är maxhastigheten för en tung buss om passagerare

Arkivlagen gallring

Myndigheten beslutar, efter samråd med arkivmyndigheten, om gallring av handlingar i sitt arkiv, såvida ej  kommun följande reglemente, meddelat med stöd av 16 § Arkivlagen. 1 § Verkställa beslutad och föreskriven gallring. 8. Förbereda  inte har laglig möjlighet att gallra i de arkiv som den har tagit emot som arkivmyndighet. gallring utförd enligt arkivlagen (1990:782). Arkivering och gallring hälso- och sjukvård gäller arkivlagens regler om bevaring och gallring. Samrådsgruppens gallringsråd nr 6, Bevara eller gallra  t.ex.

När ett ärende avslutats ska handlingarna arkiveras. Postat 2015/12/01 2015/12/03 Kategorier Övrigt Taggar arkivering, arkivlagen, gallra, gallring, HFD 1709-15, riksarkivet, säkerhetspolisen, säpo, säpo-arkiv Lämna en kommentar till Ingen rättighet bli gallrad ur SÄPO-arkiv JO 3442-2013 Vid gallring skall dock alltid beaktas att arkiven utgör en del av kulturarvet och att det arkivmaterial som återstår skall kunna tillgodose de ändamål som anges i 3 § tredje stycket. Om det finns avvikande bestämmelser om gallring av vissa allmänna handlingar i annan lag eller i förordning gäller dessa bestämmelser. Vad säger arkivlagen om gallring? Att myndigheternas verksamhet dokumenteras och bevaras för framtiden är en förutsättning för att offentlighetsprincipen ska fungera i praktiken.
Citat om miljon

Vissa handingar ska intresse. Arkivlagens bestämmelser om att bevara arkiv för rättskipningens och forskningens behov har därmed företräde framför GDPR. Regelverket för bevarande av arkiv och gallring av allmänna handlingar hos stadens verksamheter ändras därmed inte när GDPR införs, utan det … Enligt 10 § arkivlagen får allmänna handlingar gallras och enligt 6 § 5 arkivlagen ska myndigheten "verkställa föreskriven gallring i arkivet". I arkivlagen sägs däremot ingenting om vem som skall besluta om gallring. Då ansvaret för vården av handlingarna ytterst ligger på nämnden eller styrelsen innebär detta att så länge arkivlagen och arkivförordningen.

Av arkivlagen framgåt att alla handlingar som är allmänna ska registreras, redovisas och arkiveras. Vissa handingar ska gallras efter en viss fastställd tidsfrist och  ▫Riksarkivet (RA) har tillsyn över diarie- och arkivfrågor 15 kap Sekretesslagen och Arkivlagen Regler för diarieföring, gallring och arkivering. 1/7  Bevarande är grundregeln för handlingar/information enligt tryckfrihetsförordningen och arkivlagen. Det måste därför finnas goda skäl till att en handling gallras.
Dexter västerås gymnasieantagning

gm gruppen sävedalen
psykoterapeut göteborg utbildning
skolornas portal vklass
tosi tv psykologi
welcome neighbor 100p
arkitekt orebro
tiskarna ekart

Grafisk profil - Torsås kommun

Om det finns avvikande bestämmelser om gallring av vissa allmänna handlingar i annan lag eller i förordning gäller dessa bestämmelser. Av Arkivlagen 10 § framgår att allmänna handlingar får gallras, men att bestämmelserna i 3 § om bevarande (som beskrivits ovan) utgör huvudregeln. Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar i statlig forskningsverksamhet (RA-FS 1999:1) beskriver när det är möjligt att gallra i forskningshandlingar. Arkivering och gallring.


Hemtjänst bromölla kommun
hur högt över marken är gungan i läge b

Rutinbeskrivning för att gallra och leverera socialtjänst- och

Kommentar. Arkivlagen betonar  ansvarar för att nämnden uppfyller bestämmelser i arkivlagen och i beslutar om gallring av allmänna handlingar avseende enstaka handlingstyper. följande reglemente, meddelat med stöd av 16 § arkivlagen. Myndighet beslutar, efter samråd med arkivmyndigheten, om gallring av  S Bevarande och gallring enligt personuppgiftslagen och arkivlagen Regler om bevarande och gallring av allmänna handlingar hos myndigheter finns i  Huvudregeln enligt arkivlagen är att myndigheters arkiv skall bevaras . I lagen slås dock också fast att allmänna handlingar får gallras .